De grootheidswaanzin van Oaktree
Overijse2002 stuurt de gemeente in verzet tegen te grootschalig woonproject op de grens van Jezus-Eik (Oaktree).
15 september 2017
GEEN UITVERKOOP VAN OVERIJSE CENTRUM !
2 oktober 2017

De grootheidswaanzin van Oaktree

Samen met de buurtbewoners en de dorpsraad Jezus-Eik reageert het gemeentebestuur van Overijse tegen het grootstedelijk project Oaktree op de hoek van de afrit E411 en de Welriekendedreef. Dit project wordt voorzien op Oudergems grondgebied, maar wel op de gemeentegrens met Overijse. Op de gemeenteraad van dinsdag 19 september werd het bezwaarschrift, ingediend door het college van burgemeester en schepenen, toegelicht.

In een voorafgaande opmerking wordt het taalaspect aangeraakt. Omdat de projectontwikkelaar zijn dossier in het Frans heeft ingediend, verzoekt de gemeente Overijse als betrokken partij (ook zo aangeduid door de ordonnantie of de wetgeving van het Brussels Gewest), om een integrale vertaling in het Nederlands.

Het bezwaarschrift is opgesteld uit verschillende hoofdstukken: opmerkingen bij het effectenverslag, legaliteitsbezwaren, beoordelingen van de afwijkingsaanvragen op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.

Doorheen deze verschillende hoofdstukken wordt de dreigende problematiek van de mobiliteit aangehaald, de onderschatte parkeerproblematiek en de aanslag op milieu en natuur in de zoom van het Zoniënwoud.

De omvang van het project zowel naar bouwhoogte als bouwdiepte wordt aangeklaagd: “Welk en waar is het referentiepunt om de gemiddelde bouwhoogte te bepalen in deze omgeving zoals dit door de Brusselse wetgeving is voorgeschreven? Wat verantwoordt de enorme afwijkende bouwhoogte in deze zone?” vraagt schepen van milieu en ruimtelijke ordening Jan De Broyer (Overijse2002 – N-VA) zich verontrust af. Een ander verontrustend element is het behandelen van het afvalwater op eigen terrein. Dit wordt sterk in vraag gesteld. “Hoe kan zo’n grootstedelijk project werken als het niet eens is aangesloten op een rioleringsnet?” stelt schepen Jan De Broyer. Het gezuiverde water of effluent wordt naar een op te richten infiltratiebekken geleid waar het zou moeten infiltreren. Maar er is geen overloop en opvang voorzien. Indien de infiltratie niet lukt, dan wordt de overlast afgewenteld op de omringende percelen waaronder het Zoniënwoud, met aanwezigheid van bijzondere fauna en flora. “Dit is te gek om los te lopen, gaan wij terug naar het midden van de vorige eeuw?” merkt schepen De Broyer enigszins sarcastisch op.

Het college van burgemeester en schepenen stelt ook de inplanting fundamenteel in vraag. In het bezwaarschrift wordt het Koninkelijk Besluit (KB) uitgebreid toegelicht, gestaafd met uitspraken van de Raad van State waarin ook het op- en afrittencomplex tot het domein van de autosnelweg behoord. De bouwvrije zone doorkruist het projectgebied.

De bedoeling van dit gemeentelijk bezwaarschrift is om de overlegcommissie van de gemeente Oudergem te doen inzien welke nefaste aspecten aan dit dossier zijn verbonden. In de hoop dat de gemeente Oudergem een negatief advies geeft aan de vergunningverlenende overheid, het Brussels Gewest. Overijse2002 – N-VA rekent nog steeds op het gezond verstand van de Brusselse beleidsmakers in dit dossier, maar vraagt aan onze mandatarissen om het dossier op de voet op te volgen en druk te blijven zetten waar mogelijk. Dit megaproject past absoluut niet binnen het masterplan Jezus-Eik waar al zo veel positieve energie is ingestoken.