Waar staan we voor?

Waar staan we voor?Onze naam

Overijse2002 verwijst niet naar de oprichtingsdatum van de partij. De Partij bestaat immers als sinds 1993!

2002 is wel een verwijzing naar het toenmalige project van Luc Van den Brande dat Vlaanderen-Europa 2002 heette (een soort “Vlaanderen-In-Actie” van de jaren 90).

Het jaartal stond in 1993 dus voor een toekomstvisie. Zoals vaak wordt een jaartal echter door de geschiedenis ingehaald, maar ons basis-strijdpunt blijft het verdedigen van het Vlaams karakter van onze gemeente.

Visie

OV2002/N-VA heeft zich de voorbije twaalf jaar ingezet om van Overijse een aangename gemeente te maken waar het goed wonen en werken is.

Met onderstaande visietekst wil de partij aangeven welke doelstellingen zij in de volgende zes jaar wil nastreven.

Voor OV2002/N-VA is het belangrijkste fundament een gezond financieel beleid en een begroting die in evenwicht is. De financiële middelen waarover de gemeente beschikt, moeten als een goede huisvader worden beheerd en ten goede komen van de gemeente en haar inwoners. Daarom streven we ernaar dat de belastingen zodanig worden geïnd dat alle inwoners van Overijse hun bijdrage leveren.

Doorheen de hele visietekst van de partij lopen een aantal overkoepelende kernwaarden die we hoog in het vaandel voeren: transparantie, communicatie, duurzaamheid en het Vlaams karakter van onze gemeente.

We hebben een onderverdeling gemaakt in vier grote clusters: vrijetijd, omgeving, zorg, werken en onderwijs. Elke cluster bestaat dan weer uit een aantal subthema’s die verder worden toegelicht.

In een eerste deel staan onze algemene uitgangspunten en in deel twee worden de concrete actiepunten opgesomd.

Thuis in Overijse

Overijse2002–N-VA streeft naar een Overijse waar elke inwoner zich altijd thuis kan voelen. De basis daarvoor is dialoog met alle inwoners, van jong tot oud. Enkel door de Overijsenaar op een duurzame manier te betrekken bij beslissingdoen, acties en andere elementen die een ingrijpende verandering op onze lokale gemeenschap teweegbrengen, kunnen we samen werken aan een Overijse waar iedereen zich thuis voelt.

Wonen
Overijse2002–N-VA streeft naar een kwalitatief en gedifferentieerd woningaanbod dat aansluit bij de noden en behoeften van de Overijsenaar. Inwoners van alle leeftijdsgroepen moeten de mogelijkheid hebben om aangenaam, betaalbaar en veilig te kunnen wonen in Overijse. We zijn voortdurend op zoek naar een juiste mix tussen betaalbare en sociale woningen met een juiste verhouding tussen huren en kopen met voorrangsregels voor kandidaat-kopers/huurders die een band met Overijse hebben. We moeten hierbij te allen tijde proberen onze eigen inwoners de mogelijkheid te geven om in de eigen streek te blijven wonen. Hierbij wensen we een oplossing te bieden voor alle gezinssituaties (jonge starters, eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen en grote of samengestelde gezinnen, senioren, enz.).
Lokale economie
Voor Overijse2002–N-VA is Overijse een woon- en werkvriendelijke omgeving waar we een evenwichtige mix zoeken van lokale handelaars en grotere winkelketens. Binnen deze lokale economie is een belangrijke functie weggelegd voor lokaal ondernemerschap dat we trachten te versterken binnen onze daarvoor voorziene KMO-zones. Aangename winkelkernen met voldoende bereikbaarheid en veilige voetpaden, zowel in het centrum als in de gehuchten moeten daartoe bijdragen. De mogelijkheden voor pop-up winkels en voor de belevingshandel willen we zo efficiënt mogelijk benutten. Lokaal ondernemerschap willen we maximaal stimuleren en ondersteunen. De bestaande KMO-zones moeten aangepast zijn aan de schaal van onze gemeente en met het nodige respect voor het groene karakter van Overijse worden ontwikkeld. Hierbij hebben we oog voor e-commerce en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is van belang de lokale ondernemers zo goed mogelijk en binnen de bestaande regelgeving te ondersteunen. Ook de sociale economie in Overijse is belangrijk. Die biedt werk aan specifieke doelgroepen die zich dankzij deze mogelijkheden ook thuis voelen in Overijse.
Vrijetijdsbeleving
Overijse2002–N-VA erkent het belang van een goede vrijetijdsbesteding voor het welzijn van de Overijsenaren. Een kwalitatief, ruim, laagdrempelig en evenwichtig (cultuur, sport...) aanbod van vrijetijdsmogelijkheden en het behouden van onze serrecultuur in Overijse zijn absolute prioriteiten voor Overijse2002-N-VA. Je thuis voelen in Overijse hangt immers ook af van het plaatselijk vrijetijdsaanbod. Het verenigingsleven en zijn vele vrijwilligers zijn de kracht van een actief Overijse. De gemeente moet deze verenigingen dan ook zo veel mogelijk ondersteunen. De gemeenschapsinfrastructuur (wijkontmoetingscentra, sporthal, zwembad, bibliotheek…) zijn de broedplaatsen voor het socioculturele gemeenschapsleven en willen we verder ontwikkelen. We moeten ook afstappen van het idee om alles zelf te willen aanbieden. Er is nood aan meer intergemeentelijk/regionaal denken op het vlak van vrijetijdsbesteding. De Overijsenaar wil zich best verplaatsen naar een omliggende gemeente om te genieten van een leuke vrijetijdsuiting. Op toeristisch vlak heeft Overijse door zijn unieke ligging en omgeving en door alle evenementen die er plaatsvinden, een aantal sterke troeven in handen om het toerisme in al zijn facetten te promoten. Het bezoekerscentrum Dru!f en onze serristen spelen hierin een centrale rol om de verschillende toeristische doelgroepen aan te spreken. Ons fiets- en wandeltoerisme kan het uithangbord worden voor onze Vlaamse, groene en gastvrije gemeente. Zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, blijft het uitgangspunt van het gemeentelijk sportbeleid. Investeren in voldoende sportinfrastructuur om aan de hedendaagse noden en behoeften te kunnen voldoen, is daarbij essentieel. Op basis van dialoog met de verschillende gebruikersgroepen en ondersteund door de kennis van deskundigen willen we blijven streven naar een kwaliteitsvol aanbod. Het culturele leven in Overijse speelt zich voor een groot deel af in de twee culturele centra in onze gemeente, het gemeentelijk cultuurcentrum Den Blank en het gemeenschapscentrum De Bosuil. De goede samenwerking tussen de verschillende cultuurcentra binnen de Druivenstreek moet voortgezet worden en staat garant voor een gevarieerd cultuuraanbod. De BIB is niet meer de boekenkast, maar de “huiskamer” van de gemeente. Een plaats die uitnodigend is en waar je spontaan zin krijgt om er te rond te snuisteren en er van alles te ontdekken.
Onderwijs
Overijse2002–N-VA wil het bestaande gemeentelijke aanbod actueel houden, maar ook de nodige aandacht schenken aan naschoolse vorming en volwassenenonderwijs. Samenwerking met het volwassenenonderwijs en maximaal gebruik maken van de bestaande voorzieningen staan daarbij centraal. In Overijse beschikken we over een groot aanbod inzake kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Wat infrastructuur betreft, streven we naar een coherent aanbod, zodat het gemeentelijk onderwijs op een degelijke en hedendaagse manier kan worden georganiseerd. Daarbij staat ook een goede samenwerking met de andere onderwijsnetten centraal. Naast het onderwijs en de aanvullende leervormen hebben we in Overijse ook de BKO Kunstschool en de APKO. Beiden zijn belangrijke spelers binnen het brede onderwijsaanbod in onze gemeente en in de regio. Overijse2002–N-VA wil beide actoren verder ondersteunen, zodat zij binnen ons onderwijsveld volwaardige spelers blijven. Het belang van de Nederlandse taal in onze gemeente blijft primordiaal. Iemand kan zich pas ergens thuis voelen als hij of zij ook de lokale voertaal spreekt. Daarom blijven we inzetten op een taalonderwijsaanbod voor anderstaligen. Dit aanbod moet aangepast zijn aan de moderne wereld waarin we leven.
Participatie
De Overijsenaar is het kloppend hart van onze gemeenschap. Om die reden wil Overijse2002–N-VA het engagement van de Overijsenaar erkennen door onze burgers op een duurzame en langdurige wijze te betrekken bij beslissingen, acties en andere elementen die ingrijpende veranderingen teweegbrengen voor onze lokale gemeenschap. Aan de toekomst van Overijse werken kan de gemeente immers niet alleen. Hiervoor willen we de komende jaren samenwerken met de Overijsenaren. Er staan veel complexe uitdagingen op ons te wachten in een omgeving die voortdurend verandert. Daarom willen we inzetten op doorgedreven burgerparticipatie.
Dienstverlening
Overijse2002–N-VA wil focussen op een flexibele en digitale dienstverlening in Overijse. Overijse2002–N-VA staat voor financiële stabiliteit en wil de gemeentefinanciën als een goede huisvader blijven beheren. Dat betekent dat er ook kan worden geleend om grotere projecten te kunnen financieren. We houden de schuldgraad van de gemeente echter onder controle, zodat intrestaflossingen en afbetalingen probleemloos kunnen gebeuren. Belastingen moeten voor de burger duidelijk en rechtvaardig zijn en rekening houden met verschillende gezinssamenstellingen. Waar mogelijk worden subsidiekanalen aangeboord.
 • Gebruikmaken van innovatieve technologieën om de interactie tussen bestuur en burger transparanter en makkelijker te laten verlopen.
 • Aanstellen ‘city-manager’ ter ondersteuning van de lokale economie en ontwikkelen van nieuwe economievormen.
 • Opstellen van een globaal gemeentelijk infrastructuurplan voor het cen­trum dat betrekking heeft op de markthal, de bibliotheek, het cultuurcentrum Den Blank, Den Blijk, de sporthal, de schoolateliers voor het GITO, een ‘groene’ speelplaats voor het GBO enz.
 • In overleg met de inwoners van Maleizen het dorpsplein nieuw leven inbla­zen en uitbouwen tot een aangename en groene dorpskern met aangepaste trage verbindingswegen.
 • Praktische uitvoering van het masterplan voor Jezus-Eik: poortfunctie voor het Zoniën­woud, Chirolokalen, Mariahof enz.
 • Uitvoeren van het Landinrichtingsplan IJsevallei met o.a. aandacht voor de Nellebeek­vallei en Eizer centrum.
 • In het kader van participatie en responsa­bilisering: een jaarlijks budget toekennen aan dorpsraden en wijkcomités, zodat ze zelf hun ideeën en plannen kunnen omzetten in concre­te projecten.
 • Alle gemeentelijke gebouwen in de dorps­kernen voorzien van wifi.
 • Zorgen voor een volwaardige en performante gemeentelijke uitleen­dienst waar de burger en de verenigin­gen terechtkunnen voor het ontlenen van materiaal voor de organisatie van hun evenementen.
 • Het verzekeren van een kwalitatief aanbod voor het kleuter- en lager onder­wijs in het centrum en in de dorpskernen met aandacht voor groene speelruimten.
 • De nodige investeringen voorzien voor het GITO op het vlak van infrastructuur en organisatie omdat het GITO een kerntaak voor de gemeente blijft.

Schoon in Overijse

Overijse2002–N-VA beoogt een duurzame ontwikkeling van Overijse als een woon- en leefgemeente, waarbij we streven naar een omgeving die logisch wordt uitgebouwd, ingevuld en verbonden met het landelijke en groene karakter van onze gemeente.Het groene karakter van onze gemeente staat voor ons centraal. Megalomane bouwprojecten zijn niet voor Overijse bestemd en de groene ruimten binnen de dorpskernen wensen we te integreren en te combineren met moderne woningbouw.
Het verder uitwerken van het rioleringsnetwerk via grote en kleine rioleringsprojecten blijft voor ons een prioriteit met aandacht voor de open en groene zones. Indien mogelijk worden rioleringswerken zoveel mogelijk gecombineerd met nuts- en wegenwerken en trachten we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Pleinen en straten worden aangelegd en/of gerenoveerd met aandacht voor de omgeving en voor de gebruikte materialen. Het is belangrijk de bestaande gemeentelijke en historische infrastructuur op te waarderen. Dit gebeurt met respect voor het origineel, maar ook met aandacht voor de hedendaagse behoeften. Een topprioriteit voor Overijse2002–N-VA is het behouden en versterken van onze mooie, landelijke en groene gemeente. We wensen hierbij in te zetten op drie pijlers:
1. Het behoud van onze groene gebieden en open ruimten: Overijse bevindt zich tussen steden als Leuven en Brussel. De verstedelijking is dus nooit veraf. Onze groene gebieden (Zoniënwoud, Terlanenveld, IJsevallei...) zijn een welgekomen verademing. We willen deze gebieden beschermen, herinrichten en uitbreiden waar mogelijk.
2. Een proper Overijse: we willen een proper Overijse waar burgers en gemeentelijke diensten samen aan werken. Het is belangrijk om blijvend in te zetten op sensibilisering van onze inwoners om de efficiëntie van onze recyclagecapaciteit te verhogen. In dit kader is de samenwerking via Interrand belangrijk en zijn we er voorstander van om met deze intercommunale een afval- en ophaalbeleid op maat van de burger te blijven aanbieden. Daarnaast willen we op een actieve manier het sluikstorten bestrijden via preventieve en repressieve acties.
3. Een milieubewust Overijse: in de toekomst zullen we op een bewustere manier met ons milieu moeten omgaan. De gemeente Overijse heeft daarin een voorbeeldfunctie. Daarom streven we tegen 2030 naar een volledige CO²-neutrale gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast willen we volop inzetten op groene energie. Overijse2002–N-VA wenst een pakket aan maatregelen uit te rollen die de Overijsenaar stimuleert om te investeren in groene energie (oprichting van coöperatieven, groepsaankoop groene energie, premie voor energiebesparende maatregelen, premie voor alternatief energiegebruik, enz.).

 • Op basis van de bouwmeesterscan het gemeentelijk struc­tuurplan tegen het licht houden met focus op groene en open ruimten.
 • Wonen in eigen streek mogelijk maken door te zorgen voor een goede mix van betaalbaar en sociaal wonen met de nodige aandacht voor doelgroepwonen (Solheide, Groot Huys, Waversesteenweg, J.B.Dekeyserstraat, RUP Maleizen, …).
 • Streven naar een CO2 -neutraal Overijse tegen 2030.
 • De nodige investeringen voorzien voor een duurzame en slimme led-straatverlichting.
 • Blijven investeren in rioleringsprojecten met aandacht voor bovenbouw en een transparante communicatie i.v.m. de financiering ervan.
 • Rioleringsproject met heraanleg en herinrichting van de bovenbouw voor de Heuvelstraat, de Coomanstraat, de Gebr. Danhieuxstraat, de Rowiestraat en de Pastoriestraat.
 • Een doordacht circulatieplan moet ervoor zorgen dat de zwakke weggebruiker voorrang krijgt.
 • Rioleringsproject met focus op de zwakke weggebruiker voor de J.B. Dekeyserstraat met heraanleg en herinrichting van de bovenbouw. Het publiek toegankelijke park van het Groot Huys wordt de groene verbinding tussen de J.B. Dekey­serstraat en de Stationsstraat.
 • Stimuleren van groene energievormen met participatie van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
 • Aanpakken van zwerfvuil door preventie, oprichten van een vrijwilligersnetwerk, mobiele camera’s enz.
 • Streven naar een afvalarm Overijse. Uitwerken van een afval- en ophaalbeleid op maat van de burger.
 • Lawaaihinder verminderen door het plaatsen van geluids­schermen in Jezus-Eik.
 • Heraanleg Justus-Lipsiusplein en omgeving.
 • Opwaardering dorpskern van Tombeek.

Mobiel in Overijse

Overijse2002–N-VA wil van Overijse een aantrekkelijke en bereikbare Vlaamse gemeente maken. We zetten in op een vlot, groen en duurzaam verkeersplan voor Overijse. We schenken bijzondere aandacht aan de zwakke weggebruiker, de efficiëntere inzet van het openbaar vervoer en de optimalisering van de verkeersdoorstroming op onze verbindingswegen, waarbij het sluipverkeer een halt wordt toegeroepen.

We willen de Overijsenaar stimuleren om gebruik te maken van alternatieve, groene vervoersmiddelen (fiets, te voet, deelauto, openbaar vervoer...). Om de Overijsenaar hiervan te overtuigen zetten we volop in op het versterken en innoveren van de huidige infrastructuur met het oog op een betere mobiliteit. Een veilig en uitgebreid netwerk van voet- en fietspaden is hierbij een speerpunt zijn. Zwakke weggebruikers worden waar mogelijk gescheiden van het autoverkeer.
Naast het inzetten op fiets- en voetpaden willen we in de nabije toekomst de kaart trekken van het openbaar vervoer. Om een antwoord te bieden op de toenemende mobiliteitsvraag willen we in samenwerking met De Lijn een efficiënt en continu busvervoer aanbieden. Voor ons is het geen optie om de tram en/of metro door te trekken tot in Overijse. We willen erover waken dat Overijse geen overstapplaats wordt voor pendelaars die van verder komen en Brussel willen bereiken. De overstap naar het openbaar vervoer moet voor hen verder weg van Brussel reeds georganiseerd worden.
Iedere Overijsenaar met een wagen heeft een haat-liefdeverhouding met het Leonardkruispunt, de E411 en het op- en afritcomplex in Jezus-Eik. Deze verkeersknooppunten zorgen ervoor dat onze verbindingswegen (Brusselsesteenweg, Terhulpensesteenweg, Duisburgsesteenweg en Waversesteenweg) symbool staan voor de immobiliteit in Overijse. Als structurele oplossing voor deze verkeerschaos zien wij de realisering van het Brabandtcomplex, waarbij het op- en afritcomplex van Jezus-Eik wordt verplaatst naar een gloednieuw oprit- en afritcomplex aan de Brabandtlaan te Overijse.
Een ander groot probleem in Overijse is het sluipverkeer door onze woonwijken en op onze verbindingswegen. Door in te zetten op een betere doorstroming op de grote verkeersaders en de promotie van alternatieve vervoersmiddelen trachten we het sluipverkeer te verminderen. Daarnaast willen we - in samenspraak met de burger - de nodige aanpassingen doen om het sluipverkeer uit de wijken van Overijse te bannen. Dit gebeurt binnen het kader van een nieuw, globaal mobiliteitsplan in overleg met de buurgemeenten. Hierbij maken we gebruik van de modernste (camera) technieken, zodat wijkbewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Blindweg straten afsluiten of éénrichtingsverkeer invoeren zonder proefopstelling en zonder inspraak is niet wat wij onder goed beleid verstaan.
Iedereen in Overijse moet zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen. Overijse2002-N-VA blijft voorstander van de 30-50-70 zones omdat dit duidelijkheid geeft aan de burger.
Binnen dit kader blijven de doorstroming op de hoofdassen en de veiligheid aan de schoolomgevingen en in de dorpscentra prioritaire aandachtspunten voor ons.

 • Opstellen van een globaal gemeentelijk verkeerssplan met het oog op een vlottere doorstro­ming van het verkeer op drie niveaus: de zwakke weggebruiker, het openbaar vervoer en de wagen.
 • Investeren in veilige voetpaden en trage wegen.
 • Veilige schoolomgevingen creëren met – waar mogelijk – autovrije of autoluwe zones.
 • Acties om de Overijsenaar meer op de fiets te krijgen: groepsaankoop elektrische fietsen, incen­tives voor fietsers, gratis laadpalen voor fietsers, een gemeentelijk fietsdeelsysteem (elektrische en gewone fietsen), investeren in veilige fietspa­den en fietsverbindingen (bijv. Vuurgatstraat), uitwerken van een fietsstratennetwerk als waardig alternatief voor de auto, goed uitge­ruste overdekte fietsstallingen op belangrijke knooppunten enz.
 • Stappen ondernemen voor een snelle busverbin­ding vanuit Overijse naar Brussel via Maleizen en de busbaan van de E411. Ook motorrijders toelaten de busbaan op de E411 te gebruiken.
 • Geen metro in Overijse.
 • Een doordacht circulatieplan moet ervoor zorgen dat de zwakke weggebruiker voorrang krijgt.
 • Een duurzaam en milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark uitbouwen.
 • Uitwerken van een intergemeentelijk verkeersplan om sluipverkeer tegen te gaan.
 • Aanpassen, herinrichten en optimaliseren van de parkings aan de Leegheid en achter de Vuurmolen.
 • Bij de hogere overheden aandringen om het op- en afrittencomplex Brabandtlaan uit te voeren.

Veilig in Overijse

Voor Overijse2002–N-VA is de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Overijsenaar essentieel. In het streven naar een maximale veiligheid willen we het engagement van onze burgers combineren met innovatieve veiligheidstechnologieën.
Overijse2002–N-VA streeft naar een sluitend netwerk van camera’s in en rond Overijse. Deze camera’s bezorgen onze politiediensten veel informatie die ze op hun beurt met de nodige aandacht en mankracht analyseren om zo misdrijven en diefstallen in Overijse en omstreken op te lossen of te verhinderen. In een volgende fase zijn investeringen in mobiele (ANPR) camera’s nodig die op basis van een criminaliteitsanalyse tijdelijk op specifieke plaatsen kunnen worden ingezet.
Daarnaast wensen we te investeren in het voorkomen en oplossen van criminele feiten in de onlinewereld. We zien de jongste jaren immers een stijgend aantal meldingen van cybercriminaliteit, cyberpesten en internetfraude waarmee onze bevolking wordt geconfronteerd. Aanwezigheid van de politie op het internet kan bovendien informatie opleveren die preventief ingrijpen mogelijk maakt.
De politie kan dit niet allemaal alleen. Daarom willen we volop inzetten op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen politie en burgers. We gebruiken daarvoor de beschikbare innovatieve, digitale middelen en sociale media. Vandaag beschikken we al over twee actieve buurtinformatienetwerken (BIN) in Overijse. Binnen deze BIN’s kunnen de burgers op een laagdrempelige manier participeren en interageren met de politie om zo de veiligheid van hun wijk te verbeteren.
Naast de politie beschikken we in Overijse ook over een brandweerkazerne. Overijse2002–N-VA zal in de bandweerzone Vlaams-Brabant Oost blijven hameren op de nood aan voldoende brandweerpersoneel in onze kazerne om binnen het nieuwe wettelijke kader snel te kunnen uitrukken wanneer dat noodzakelijk is. Naast voldoende personeel is het voor ons ook van belang dat onze burgers te allen tijde door de hulpdiensten in het Nederlands kunnen worden geholpen. Veiligheid en “brandveiligheid” blijven een topprioriteit wat dienstverlening aan de burger betreft.

 • Samenwerking voortzetten tussen de politiezone Drui­venstreek en de politiezones in het arrondissement Leuven.
 • Door gebruik te maken van innovatieve technologieën (o.a. ANPR-camera’s) en het uitbouwen van de BIN’s (BuurtInfor­matieNetwerken) diefstallen bestrijden en zorgen voor meer veiligheid.
 • De cel computercrime verdere ondersteuning verlenen om de toenemende cybercriminaliteit te bestrijden.
 • In samenwerking met de veiligheidsdiensten bijkomende preventiecampagnes uitwerken rond snelheid, tabak, alcohol en drugs enz.
 • De wijkwerking van de politie verder uitbouwen o.a. door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.
 • Behouden van een volwaardige brandweerkazerne in Overijse.
 • Behouden van een kwalitatief en Nederlandstalig zieken­wagenvervoer.
 • Het veiligheidsgevoel op drukke openbare plaatsen ver­hogen door gebruik te maken van slimme ledverlichting.
 • Plaatsen van klemtoonverlichting op belangrijke over­steekplaatsen.
 • Op fietsoversteekplaatsen nagaan of ‘vierkant groen’ mogelijk is.

Veilig in Overijse

In de komende jaren komen er flink wat uitdagingen op ons af en moeten we ons zorgbeleid daarop afstemmen. De vergrijzing brengt problemen met zich mee zoals vereenzaming en het sociaal isolement van onze ouderen. Daarnaast is er de toenemende druk op de vermaatschappelijking van de zorg (thuiszorg en mantelzorg), waar ook een belangrijke rol voor het lokaal bestuur is weggelegd. Overijse2002–N-VA streeft naar een zorgend Overijse, waarbij we onze lokale diensten maximaal afstemmen op de noden en behoeften van de Overijsenaar.
Voor ons is een zorgvriendelijk Overijse een gemeente waar iedere Overijsenaar met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Deze doelstelling omvat zowel een zorg- als een wooncomponent. Het lokale bestuur en de zorgactoren worden als eersten geconfronteerd met nieuwe tendensen en behoeften (vergrijzing, hogere zorgzwaarte enz.). Binnen een zorgvriendelijk Overijse werken wij actief op drie pijlers: een betaalbare en toegankelijke zorg, een kwalitatieve zorg en tot slot een zorg met respect voor de autonomie en gelijkheid van elke burger.
Overijse2002–N-VA streeft naar de verdere uitbouw van een lokaal gezondheidsbeleid door de gemeente Overijse. Hierbij streven we naar een optimale samenwerking tussen alle zorgactoren (mantelzorger, (thuis)verpleegkundige, zorgpersoneel in woonzorgcentra, huisartsen enz.). Door in te spelen op een intensieve samenwerking trachten we de noden en zorgbehoeften van onze inwoners te detecteren en in te vullen.
Nederlandstalige, betaalbare (kinder)opvang en opvoedingsondersteuning voor de verschillende doelgroepen is een absolute prioriteit. Voor baby’s en peuters blijven we de bestaande initiatieven ondersteunen en stimuleren we een uitbreiding van het aanbod. Indien nodig neemt de gemeente zelf initiatief. De voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang stemmen we af op de noden van de ouders.
Onze gezondheid is als een rode draad door ons leven en is verbonden met allerlei factoren (levensstijl, waarden en normen waarmee iemand in het leven staat, voldoende beweging, gezonde voeding enz.). Als gemeente Overijse streven we ernaar om de gezondheid van alle Overijsenaren positief te beïnvloeden binnen en over alle beleidsdomeinen heen, door een kwalitatief aanbod van zorgactoren te realiseren.
Als we naar een gezonde gemeente willen streven, moeten we enerzijds gaan voor dat kwalitatieve aanbod van zorgactoren. Maar anderzijds is het preventieve luik even belangrijk: de Overijsenaar aanzetten om op een gezonde en bewuste manier door het leven te gaan.
Onze betrachting voor ouderen is om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Het uitwerken van een degelijke thuiszorg en de ondersteuning van onze mantelzorgers zijn hiervoor van primordiaal belang.
Om deze thuiszorg optimaal uit te bouwen is het noodzakelijk samenwerkingsverbanden op te starten.

 • Blijven verzekeren van een kwalitatief zorgaanbod in Overijse en waar nodig samen­werken met privépartners.
 • Toepassen van innovatieve technologieën in de zorg en het ontwikkelen van woonzorg­zones in Overijse.
 • Uitbouwen van een gemeentelijk zorgloket met een voltijdse zorgcoach.
 • Subsidies aanvragen voor het oprichten van een digitaal loket voor kinderopvang.
 • Huis van het Kind’ uitbouwen tot een volwaardig huis waar (jonge) gezin­nen, alleenstaande ouders en kinderen terechtkunnen.
 • Op basis van bestaande noden een betaal­baar en kwaliteitsvol aanbod blijven aanbieden op het vlak van kinderopvang, ouderenzorg, psychische begeleiding enz.
 • Behouden van een kwalitatief en Nederlandstalig zieken­wagenvervoer.
 • Op het vlak van sociaal wonen oog hebben voor doelgroepen. Voorzien van doelgroep­wonen voor mensen met een beperking in het Groot Huys.
 • Activeren van de Europese gehandicapten­kaart in Overijse.
 • Opstarten van een nieuw PWA (Plaatse­lijk Werkgelegenheidsagentschap) met o.a. wijk-werken.