Waar staan we voor?

Waar staan we voor?Onze naam

Overijse2002 verwijst niet naar de oprichtingsdatum van de partij. De Partij bestaat immers als sinds 1993!

2002 is wel een verwijzing naar het toenmalige project van Luc Van den Brande dat Vlaanderen-Europa 2002 heette (een soort “Vlaanderen-In-Actie” van de jaren 90).

Het jaartal stond in 1993 dus voor een toekomstvisie. Zoals vaak wordt een jaartal echter door de geschiedenis ingehaald, maar ons basis-strijdpunt blijft het verdedigen van het Vlaams karakter van onze gemeente.

Visie

OV2002/N-VA heeft zich de voorbije twaalf jaar ingezet om van Overijse een aangename gemeente te maken waar het goed wonen en werken is.

Met onderstaande visietekst wil de partij aangeven welke doelstellingen zij in de volgende zes jaar wil nastreven.

Voor OV2002/N-VA is het belangrijkste fundament een gezond financieel beleid en een begroting die in evenwicht is. De financiële middelen waarover de gemeente beschikt, moeten als een goede huisvader worden beheerd en ten goede komen van de gemeente en haar inwoners. Daarom streven we ernaar dat de belastingen zodanig worden geïnd dat alle inwoners van Overijse hun bijdrage leveren.

Doorheen de hele visietekst van de partij lopen een aantal overkoepelende kernwaarden die we hoog in het vaandel voeren: transparantie, communicatie, duurzaamheid en het Vlaams karakter van onze gemeente.

We hebben een onderverdeling gemaakt in vier grote clusters: vrijetijd, omgeving, zorg, werken en onderwijs. Elke cluster bestaat dan weer uit een aantal subthema’s die verder worden toegelicht.

In een eerste deel staan onze algemene uitgangspunten en in deel twee worden de concrete actiepunten opgesomd.

1. Vrije Tijd

Het vrijetijdsleven in Overijse is de zuurstof voor de lokale levenskwaliteit. Daarom is het belangrijk dat we enerzijds het uitgebreide Nederlandstalige verenigingsleven blijven ondersteunen en dat we anderzijds ook oog hebben voor nieuwe tendensen in dit vrijetijdsleven.

Meer lezen

Het moet mogelijk zijn om ook tijdelijke projecten te ondersteunen. Het hele vrijetijdsleven speelt trouwens een belangrijke rol bij de integratie van nieuwe inwoners in onze gemeente. Bovendien is de wisselwerking tussen de gemeente en de verschillende adviesraden cruciaal voor ons.


Toerisme

Overijse heeft door zijn geografische ligging, zijn historische achtergrond, zijn unieke omgeving en zijn evenementen een aantal troeven in handen om het toerisme in al zijn facetten te promoten. Deze troeven moeten in de toekomst beter op elkaar afgestemd en als één geheel gepromoot worden vanuit een totaalbeeld op goede ‘city marketing’. Het vernieuwde bezoekerscentrum Dru!f speelt hierin een centrale rol om de verschillende toeristische doelgroepen aan te spreken en onze gemeente als toeristisch centrum te promoten. Om dat op een degelijke manier te doen, is het belangrijk om ook in te spelen op nieuwe toeristische trends. Op deze manier kan het toerisme in onze gemeente het uithangbord worden van onze Vlaamse, groene en gastvrije gemeente. We streven ernaar de domeinen Kamp Kwadraat en Hagaard, dat in beheer is van Chirojeugd Vlaanderen, optimaal in het toeristische aanbod in te schakelen.

De Druivenfeesten blijven een van de belangrijkste evenementen, maar zijn aan een modernisering toe. Het hele concept van de Druivenfeesten dient grondig herbekeken en herwerkt te worden om ook de volgende 60 jaar nog attractief te kunnen blijven.

Sport

Zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, moet het uitgangspunt blijven van het gemeentelijk sportbeleid. Sporten is geen doel op zich, maar een middel om te werken aan de gezondheid van alle Overijsenaren. Gezondheid en zich goed voelen in zijn omgeving worden alsmaar belangrijker in deze drukke tijden. Om alle sporters te kunnen opvangen dienen we werk te maken van voldoende sportinfrastructuur die aan de hedendaagse normen voldoet en moet er ruimte worden gegeven aan sport en recreatie in het algemeen. Daarbij willen we uitvoering geven aan het masterplan sportinfrastructuur met de uitbouw van kleinere infrastructuur in de gehuchten en wijken. Het beheer van de sportinfrastructuur moet adequaat en vanuit het standpunt van de sporter gebeuren. De talrijke sportclubs in onze gemeente moeten partners blijven in het gemeentelijk sportbeleid. Deze moeten vanuit een efficiënte organisatie en met de nodige expertise ondersteund worden om een kwaliteitsvol aanbod te creëren. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de niet-sporters en de niet-clubgebonden sporter, maar ook voor de vergrijzing (verzilvering) en de kansengroepen.

Cultuur

Het culturele leven in Overijse speelt zich voor een groot deel af in de twee culturele centra in onze gemeente, het gemeentelijk cultuurcentrum Den Blank en het gemeenschapscentrum De Bosuil. Daarom is het belangrijk dat er een goede samenwerking tussen de beide cultuurcentra en de gemeente bestaat. Op deze manier kunnen alle cultuurverenigingen op gelijke voet gebruik maken van de infrastructuur en wordt hun aanbod op elkaar afgestemd.

Toch is het ook belangrijk om allerlei initiatieven te nemen om cultuur naar de mensen te brengen. De verschillende wijkontmoetingscentra kunnen daarbij een belangrijke rol spelen en allerlei initiatieven ontwikkelen die de lokale overheid kan ondersteunen.

Daarnaast hebben we respect voor ons materieel en immaterieel cultureel patrimonium door te zorgen voor voldoende onderhoud en investeringen.

Jeugd

Kamp Kwadraat moet de motor worden van het jeugdbeleid in onze gemeente. Dit gebeurt vanuit een brede invulling van Kamp Kwadraat zelf, maar wordt ook uitgedragen naar de verschillende gehuchten en jeugdverenigingen. Op deze manier kan er - in samenwerking met de bestaande jeugdverenigingen - een ruim aanbod naar deze doelgroep gecreëerd worden. Uiteraard moet er hier ook oog zijn voor de niet-gebonden jeugd en blijven we het belangrijk vinden dat er ook in elk gehucht voldoende speel- en jeugdruimten zijn.

Senioren

De senioren worden in onze gemeente de grootste groep en verdienen zeker onze bijzondere aandacht. Steeds meer senioren blijven langer thuis wonen en blijven nog zeer actief. Anderen worden wel afhankelijk van wat er lokaal aangeboden wordt. De senioren omvatten trouwens minstens twee generaties (intergenerationeel). Daarom moeten wij een aanbod voorzien waar elke senior zich kan in terugvinden. Dit aanbod kan via een op te bouwen netwerk verspreid worden naar de actieve en minder actieve senior. Dit netwerk zal ook een bepalende rol spelen in het voorkomen van de vereenzaming. Vrijwilligers/senioren kunnen daarbij een faciliterende rol spelen.

2. Omgeving op maat van Overijse

Overijse bevindt zich op een steenworp van onze hoofdstad. Het is dus belangrijk dat we zorgzaam omspringen met de omgeving in onze groene, Vlaamse gemeente. Daarvoor dienen we voortdurend de juiste afwegingen te maken op het vlak van ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu, veiligheid en woonbeleid.

Meer lezen
Ruimtelijke ordening

Het is van cruciaal belang dat onze omgeving logisch wordt opgebouwd, ingevuld en verbonden. We moeten voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen het behoud van open ruimten en nieuwe inplantingen. Binnen de groene en open ruimten moet er aandacht zijn voor zowel landbouw, groen- en natuurgebied als voor recreatie


Het verder uitvoeren van het ruimtelijk structuurplan door het opmaken van masterplannen en RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) blijft een belangrijke prioriteit.

Infrastructuur

Onze gemeente beschikt over een uitgebreid wegen- en rioleringsnet, heel wat gemeentelijke gebouwen en een brede infrastructuur. Dit vraagt een voortdurende aandacht voor dagelijks onderhoud. Het is belangrijk dat we evenwichtig blijven investeren, en waar mogelijk subsidies aanvragen, om al deze infrastructuur up-to-date te houden. Bij al de uit te voeren werken hebben we aandacht voor de toegankelijkheid en willen we vertrekken van een minderhinderbeleid en een optimale communicatie.

Het verder (gefaseerd) uitwerken van het rioleringsnetwerk via grote en kleine rioleringsprojecten volgens de Europese richtlijnen blijft een prioriteit met aandacht voor de open en groene zones.

Indien mogelijk worden rioleringswerken zoveel mogelijk gecombineerd met nuts- en wegenwerken. Wanneer dit niet van toepassing is, worden pleinen en straten met voldoende aandacht voor de omgeving aangelegd en/of gerenoveerd met consequent gebruik van materialen.

Naast de wegenwerken is het belangrijk om de bestaande gemeentelijke en historische infrastructuur mee op te waarderen. Dit moet gebeuren met respect voor het origineel, maar met aandacht voor de hedendaagse normen en realiteit. Ook eigenaars moeten via verschillende mogelijkheden ondersteund worden om bij te dragen tot de opwaardering van de omgeving.

Mobiliteit

De infrastructuur en de ruimtelijke ordening hebben een belangrijke invloed op de mobiliteit binnen onze gemeente. Daarom is het belangrijk om bij grote omgevingsprojecten voortdurend deze drie beleidsdomeinen (infrastructuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit) op elkaar af te stemmen.

Maar ook kleinere ingrepen, in overleg met verschillende partners, kunnen oplossingen bieden om de mobiliteit binnen onze gemeente te verbeteren. Dit dient te gebeuren met oog voor de omgeving en vraagt dus om een continue opvolging.

We willen met alle weggebruikers rekening houden om de mobiliteit in onze gemeente te verzekeren. Daarom blijven veilige fiets- en voetpaden een prioriteit voor OV2002/N-VA. Die zorgen voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en voor een verhoogde mobiliteit in onze gemeente (onderdeel van het gemeentelijk mobiliteitsplan). Het verder uitbouwen van een fietsnetwerk tussen de gehuchten en de omliggende gemeenten blijft een belangrijk onderdeel van de meerjarenplanning. Maar ook met het openbaar vervoer en met de auto moeten we ons op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen. OV2002/N-VA blijft voorstander van de 30-50-70 zones omdat dit duidelijkheid geeft over de maximale snelheid binnen de gemeentegrenzen. Binnen dit kader blijft de veiligheid aan de schoolomgevingen en in de dorpscentra ook een centraal aandachtspunt.

Veiligheid

Het veiligheidsgevoel van onze burgers blijft voor OV2002/N-VA een belangrijk onderwerp. We doen er alles aan om zo veel mogelijk blauw op straat te krijgen en zijn van oordeel dat de wijkagent een centrale rol speelt in diefstalpreventie en bij het opzetten van buurtnetwerken.

Binnen de brandweerhervormingen ijveren we ervoor dat de brandweerkazerne in Overijse een centrale plaats inneemt om de gemeente en de Druivenstreek makkelijk te kunnen bedienen. Alle inwoners moeten in het Nederlands terecht kunnen op de noodnummers en een gewaarborgde Nederlandstalige MUG-dienst is een absolute noodzaak.

Mobiliteit

De infrastructuur en de ruimtelijke ordening hebben een belangrijke invloed op de mobiliteit binnen onze gemeente. Daarom is het belangrijk om bij grote omgevingsprojecten voortdurend deze drie beleidsdomeinen (infrastructuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit) op elkaar af te stemmen.

Maar ook kleinere ingrepen, in overleg met verschillende partners, kunnen oplossingen bieden om de mobiliteit binnen onze gemeente te verbeteren. Dit dient te gebeuren met oog voor de omgeving en vraagt dus om een continue opvolging.

We willen met alle weggebruikers rekening houden om de mobiliteit in onze gemeente te verzekeren. Daarom blijven veilige fiets- en voetpaden een prioriteit voor OV2002/N-VA. Die zorgen voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en voor een verhoogde mobiliteit in onze gemeente (onderdeel van het gemeentelijk mobiliteitsplan). Het verder uitbouwen van een fietsnetwerk tussen de gehuchten en de omliggende gemeenten blijft een belangrijk onderdeel van de meerjarenplanning. Maar ook met het openbaar vervoer en met de auto moeten we ons op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen. OV2002/N-VA blijft voorstander van de 30-50-70 zones omdat dit duidelijkheid geeft over de maximale snelheid binnen de gemeentegrenzen. Binnen dit kader blijft de veiligheid aan de schoolomgevingen en in de dorpscentra ook een centraal aandachtspunt.

Milieu

Het leefmilieu in de onmiddellijke omgeving, maar ook ver daarbuiten, bepaalt mee de leefkwaliteit en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor OV2002/N-VA. Een topprioriteit blijft een proper en net Overijse waar we met alle burgers en diensten werk moeten van maken.

Wat de afvalproblematiek betreft, heeft onze gemeente samen met alle burgers reeds grote inspanningen geleverd. Hierdoor is er tijdens de afgelopen jaren een licht dalende trend waar te nemen. Toch moeten we ons op dit vlak blijven inspannen en de inwoners sensibiliseren om de efficiëntie van recyclage te blijven verhogen. In dit kader is de samenwerking met Interrand belangrijk en zijn we er voorstander van om met deze intercommunale een afval- en ophaalbeleid op maat van de burger te blijven aanbieden. Deze werking dient voortdurend opgevolgd en bijgestuurd te worden om de werking (ook die van het containerpark) te optimaliseren. Overijse2002/N-VA wil daarenboven sluikstorten actief bestrijden.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het vlak van milieubewust omgaan met energie om sensibiliserend te kunnen werken naar burgers, bedrijven en verenigingen.

De subsidiëring vanuit de gemeente moet logisch zijn en afgestemd op wat er al van hogerhand aan subsidies bestaat. Dit neemt niet weg dat we verder groene energie moeten stimuleren en aanmoedigen.

We moeten de groen-, bos- en natuurgebieden alsook de flora en de fauna in onze gemeente zo veel mogelijk koesteren en beschermen en waar mogelijk ook opnieuw aanplanten of als groengebied herinrichten.

Wonen

Er moet een juiste mix zijn tussen betaalbare en sociale woningen/kavels met een juiste verhouding tussen huren en kopen met voorrangsregels voor kandidaat kopers/huurders die een band met Overijse hebben. Daarbij staan we open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. We willen graag oplossingen voor alle gezinssituaties: jonge starters, eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen en grote of samengestelde gezinnen.

We moeten te allen tijde proberen onze eigen inwoners de mogelijkheid te geven om in eigen streek te blijven wonen. Daarom wil OV2002/N-VA enerzijds het fenomeen van de huisjesmelkers aanpakken o.a. met een belasting op leegstaande woningen en krotwoningen. Anderzijds willen we de nog potentiële woongebieden zoals reservegebieden voor woonwijken, indien nodig, gefaseerd aansnijden.

We digitaliseren de administratie waar mogelijk zodat bijvoorbeeld bouwaanvragen digitaal aangevraagd kunnen worden.

3. Zorg

We willen dat Overijse zorg draagt voor zijn inwoners. De beleidsverantwoordelijkheden welzijn, opvang, seniorenzorg en OCMW worden daarom maximaal op elkaar afgestemd, zodat overlappingen of tegenstrijdigheden in het beleid vermeden worden.

Meer lezen
Opvang

Nederlandstalige opvang voor de verschillende doelgroepen blijft een absolute prioriteit.

Voor baby’s en peuters blijven we de bestaande initiatieven ondersteunen en stimuleren we initiatieven om dit aanbod uit te breiden. Indien nodig neemt de gemeente/OCMW zelf initiatief om voldoende aanbod te creëren.

De voor- , na- en buitenschoolse kinderopvang wordt beter afgestemd op de noden van de ouders door deze opvang te optimaliseren en uit te breiden. Ouders kunnen via het sociaal loket informatie krijgen over het volledige aanbod aan Nederlandstalige kinderopvang in de gemeente.

Ouderenzorg wordt in een vergrijzend Overijse steeds belangrijker. Onze eerste betrachting voor ouderen is ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Het uitwerken van een degelijke thuiszorg speelt hierbij een cruciale rol. Om deze thuiszorg optimaal uit te bouwen is het noodzakelijk om samenwerkingsverbanden op te starten. Het is belangrijk dat de Overijsenaar hiervoor terecht kan bij het sociaal loket dat in de Vuurmolen actief blijft. Dit loket kan doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieders in de gemeente.

Indien thuisopvang niet langer mogelijk is, focust het rust- en verzorgingstehuis Mariëndal zich op de opvang van de zorgbehoevende ouderen. Deze opvang kan zowel voor een kort als voor een lang verblijf. Daarom moeten we in een performante en moderne werking investeren en streven naar samenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te drukken.

Welzijn

Het eerste aanspreekpunt voor alle noden rond OCMW en gezondheid blijft het sociaal loket. Om het gemeentelijk welzijns- en gezondheidsbeleid verder in de breedte uit te werken, moet een nieuw dienstencentrum de motor worden van een divers aanbod op het vlak van welzijn voor jong en oud.

Zo moet het mogelijk zijn om, naast het bestaande aanbod vanuit de gemeente en het OCMW, nieuwe activiteiten op het gebied van welzijn en gezondheid aan te bieden. In het nieuwe dienstencentrum worden (vrijetijds- en educatieve) activiteiten georganiseerd voor jongeren, medioren en senioren. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met verschillende overkoepelende organisaties rond welzijn en gezondheid. Maar ook het ondersteunen, stimuleren en bekendmaken van het vrijwilligerswerk in het kader van de zorgverlening krijgt binnen dit dienstencentrum een belangrijke rol.

Het blijft de taak van het OCMW de zwaksten te ondersteunen en kansarmoede te bestrijden. Hierbij speelt budgetbegeleiding een belangrijke rol. In dit kader is het aanleren van Nederlands een essentieel onderdeel om tot integratie te komen.

Het sociaal beleid van het OCMW wordt gevoerd in volle (budgettaire) transparantie. De aangeboden dienstverlening staat open voor iedereen (in de mate van het mogelijke), maar wordt financieel ondersteund voor hen die het echt nodig hebben.

Ontwikkelingssamenwerking

Als lokale overheid hebben we ook een voorbeeldfunctie in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Vanuit deze voorbeeldfunctie krijgt Fair Trade een belangrijke plek binnen het gemeentelijk beleid. Ook via het ondersteunen van een verscheidenheid aan projecten proberen we bij te dragen tot een betere wereld. Onze voorkeur gaat uit naar projecten door verenigingen en/of personen die een band hebben met onze gemeente.

4. Werken en onderwijs

OV2002/N-VA wenst van Overijse een plaats te maken waar het ook goed ondernemen en werken is. Het is belangrijk het gemeentelijk opleidingsaanbod te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Meer lezen
Ondernemen

We willen ervoor zorgen dat er in de verschillende handelskernen een evenwichtige mix ontstaat van middelgrote ketens en kleinere winkels die borg staan voor de nodige diversiteit in het winkelaanbod.

Ondernemers willen we de nodige ondersteuning bieden om lid te worden van bestaande zelfstandigenorganisaties en om maximaal gebruik te maken van hun opleidingsaanbod.

Overijse wil de samenwerking tussen enerzijds de handelaren onderling en anderzijds de handelsverenigingen en het bestuur stimuleren. Wij moeten maximaal inzetten op het aantrekken van groene bedrijven. We zijn er voorstander van dat horeca, toerisme en recreatie beter worden afgestemd op de lokale economie en vice versa.

Wat de kmo-zones betreft, volgen we de principes van het structuurplan: bedrijfsterreinen kunnen worden ontwikkeld voor zo ver ze passen binnen de schaal van de gemeente en met respect voor het groene karakter van Overijse.

We willen focussen op het positieve dat al gerealiseerd is en op dat wat nog in de steigers staat en stemmen onze communicatie daarop af.

De gemeente zet alles in het werk opdat winkels en bedrijven in hun reclame en communicatie met de klant het Nederlands gebruiken.

Sociale economie

De werkwinkel blijft een belangrijk instrument voor zowel werkzoekenden als werkgevers en speelt een belangrijke rol voor de lokale arbeidsmarkt. Ook de sociale tewerkstelling verdient onze aandacht: via art. 60 waar het kan, samenwerking met IJsedal, 3Wplus en tewerkstelling van personen met een handicap.

Onderwijs

OV2002/N-VA draagt het principe van levenslang leren hoog in het vaandel. Daarom willen we er alles aan doen om de ideale omstandigheden te scheppen waarin dit kan gebeuren. Ook op het vlak van infrastructuur streven we naar een coherent aanbod, zodat het gemeentelijk onderwijs op een degelijke en hedendaagse manier kan werken. We streven naar een goede samenwerking met de andere netten, zodat ook daar kwalitatief onderwijs kan worden verstrekt.

We willen het bestaande gemeentelijke aanbod actueel houden, maar ook de nodige aandacht schenken aan naschoolse vorming en volwassenenonderwijs. Samenwerking met het volwassenenonderwijs en het maximaal gebruik maken van de bestaande voorzieningen in het GITO staan daarbij centraal.

Aangezien het BKO een belangrijke functie heeft binnen het brede onderwijsaanbod in onze gemeente en in de regio, is het aangewezen om samenwerkingsverbanden te creëren met andere netten en omliggende gemeenten.

De gemeente wil het belang blijven onderstrepen van de Nederlandse taallessen als middel om deel te nemen aan het leven in Overijse en om aan anderstaligen de kans te bieden om zich in onze gemeenschap te integreren.